iletisim@alfadenetim.com

Faaliyetleriniz, sektörünüz, mevzuat ve standartların derinlemesine anlaşılması suretiyle denetiminizi ele alıyor ve paydaşlarınıza yapılan raporlamanın şeffaflığı aracılığıyla işletmenize güvenle değer katmanıza yardımcı oluyoruz.
VAKIF DENETİMİ
Vakıflar 2008 yılına dek Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra duruma göre SMMM, YMM ve bağımsız denetim kuruluşlarının denetimine tabi idi.
2008 yılından itibaren 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesiyle zorunlu iç denetim uygulamasına geçilerek, iç denetimin varsa vakfın denetim organına aksi halde bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir.
FİNANSAL RAPORLAMA
Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı hizmetleri şirketlere finansal raporlama ve muhasebe alanında ihtiyaç duydukları teknik konularda geniş tecrübe ve uzmanlığa sahip ekibi ile danışmanlık vermektedir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), dünyada birçok ülkede ve ülkemizde kabul görmüş finansal raporlama sistemidir. Küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını hedefler.
VERGİ DENETİMİ
Vergi iyileştirmesi imkanlarının değerlendirildiği, şirketin vergi yükünün analiz edildiği bir denetim sürecidir.
Vergi riskleri ve vergi mevzuatının ihlali açısından şirketin yaptığı işlemlerinin analizi zorunludur. Aynı zamanda vergi kurumları tarafından itiraz edilme riskinin değerlendirilmesi de yapılmaktadır. 
Başta ana sektörlerimiz olan perakende, tüketici ve sanayi ürünleri, finans, teknoloji ve telekomünikasyon olmak üzere farklı sektörlere özgü vergi denetimi ve vergi danışmanlığı konularında hizmet veriyoruz. KDV’den kurumlar vergisine, yurtdışı ödemelerden Ar-Ge teşviklerine, sigorta primlerinden bordro yönetimine kadar vergiye dair her konuda sektörel uzmanlığımızı birleştirerek çözümler sunuyoruz. 

 

 
KOOPERATİF VE BİRLİKLER
Kooperatif ve birliklerde etkin olarak görev yapmayan denetim kurullarının kaldırılmasından sonra ortaya çıkabilecek denetim boşluğunun doldurulması ve etkili bir denetim sisteminin oluşturulması amacıyla, Bakanlıkça ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen birliklerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre bağımsız denetime tabi olacakları belirlenmiştir. Bu çerçevede, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ” Bakanlıkça çıkartılmış ve 14/06/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu Tebliğ ile ortak sayısı, çalışan sayısı, net satış ve aktif toplamı kıstasları bağımsız denetime tabi olmanın şartları olarak belirlenmiştir.
TARIMSAL BİRLİKLER
Tarımsal Birliklerin Bağımsız Mali Denetimi: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve/veya 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanan bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşları arasından, birlikleri ve merkez birliklerini mali yönden denetlemek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen, yeminli mali müşavirler veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan mali denetimi ve mali denetim sonucu düzenlenen raporları ifade eder.
START-UP ŞİRKETLERİ
Start-Up’ları, şirketleri ve yatırımcıları ortak bir değer yaratmak üzere yan yana getiriyoruz. Girişimcilerin büyüme sürecinde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için, Alfa Denetim olarak stratejik gerekliliklerine yönelik sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra yerel ve küresel tüm kaynaklarımız ile girişimcilerimizin yanınızdayız.